Лого на ГРАНДПРОМ-ЗУР ДООЕЛ, Скопје

ГРАНДПРОМ-ЗУР ДООЕЛ, Скопје

Трговско друштво за промет, производство и услуги ГРАНДПРОМ-ЗУР ДООЕЛ експорт-импорт с.Орешани Зелениково
Ул. 7 бр. 260, Орешани  

Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 906,050,638.00 МКД
Раст приход 40.06 %
Добивка 17,796,083.00 МКД
Раст добивка -11.52 %
Ранг најголеми 192
Ранг најуспешни
Вработени 236
Година
2019