Лого на ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ, Скопје

ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ, Скопје

Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје
Бул. Кочо Рацин бр. 1
02/3069-916
www.vero.com.mk
sec@vero.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 5,013,330,060.00 МКД
Раст приход 4.31 %
Добивка 620,625,162.00 МКД
Раст добивка 3.49 %
Ранг најголеми 29
Ранг најуспешни 19
Вработени 1043
Година
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
2006
2005