ЗК КИЧЕВО АД, Кичево

Земјоделски комбинат КИЧЕВО АД Кичево
ул. Индустриска бр.48, Кичево
045/266-068