ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР на РМ Ц.О., Скопје

Јавно претпријатие за СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР на Република Македонија Ц.О. Скопје
Орце Николов 138

http://www.adsdp.mk
adsdp@adsdp.mk