МТТ-ТРЕЈД ДОО, Скопје

Трговско друштво за производство,трговија,застапување и посредување МТТ-ТРЕЈД Виктор и други ДОО експорт-импорт Скопје
Иван Цанкар 17а
02/3132330
mtt.trade@gmail.com