Лого на АЛБЕКАТ-ГРУП ДООЕЛ, Скопје

АЛБЕКАТ-ГРУП ДООЕЛ, Скопје

Друштво за градежништво, трговија и услуги АЛБЕКАТ ГРУП-ALBEKAT-GRUP ДООЕЛ Скопје
Ул. 19-ти Ноември бр. 47 лок. 2

Дејност Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место
Менаџер
Позиција /
Приход 230,180,918.00 МКД
Раст приход 182.89 %
Добивка 65,717,536.00 МКД
Раст добивка 298.76 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 171
Вработени 49
Година
2019