БАШКИМ-ТУРС ДОО, Тетово

Друштво за меѓународен транспорт на патници, трговија и туристички услуги БАШКИМ-ТУРС ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница
ул. Дервиш Цара бр.1, Тетово
044/338-003