УНИЈА ФИНАНСИСКА СКОПЈЕ ДОО, Скопје

Друштво за вршење помошни активности во финансиско посредување УНИЈА ФИНАНСИСКА СКОПЈЕ ДОО Скопје
Ул.Гоце Делчев Д.Т.Ц.Мавровка, Лам A Спрат 5
02/3218902
www.ufs.com.mk
ufs@ufs.com.mk