Лого на ЗСФ-КОМ ДООЕЛ, Скопје

ЗСФ-КОМ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за градежништво, проектирање, инженеринг, трговија и услуги ЗСФ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Бул. Партизански Одреди бр. 106/Лок1
078/377-722
www.zsf.com.mk
zsf@zsf.com.mk
Дејност Изградба на станбени и нестанбени згради
Менаџер
Позиција /
Приход 464,253,573.00 МКД
Раст приход %
Добивка 173,132,226.00 МКД
Раст добивка -63.31 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 75
Вработени 25
Година
2020
2019
2018
2016